Đô thị hóa và đô thị hóa vùng ven ở Việt Nam và Đông Nam Á

0
2778
ISBN-10(13):      032152599X
Publisher:      Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh
Publication date:      2012
Edition:      1
Number of pages:      250
Language:      English
Price:      160  VND

Công trình tập hợp hơn hai 20 bài viết của các chuyên gia về đô thị, đô thị hóa ở Đông Nam Á và Việt Nam như Terry McGEE, Michel LEAF, Trần Học Hiên, Tôn Nữ Quỳnh Trân..