1. Thông tin cá nhân

 •  Năm sinh: 1935
 • Quốc tịch: Việt Nam
 • Trình độ: Tốt nghiệp ngành Xã hội học, Université Catholique de Louvain, Belgique, 1981.
 • Ngôn ngữ: Anh, Pháp
2. Quá trình hoạt động
 • Chuyên gia Xã hội học, cộng tác viên khoa học của Trung tâm Xã hội học và Phát triển (Viện Khoa học Xã hội Vùng Nam bộ)
 • Thành viên cố vấn của Viện Nghiên cứu Kinh tế tại Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Giảng viên Xã hội học của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Văn Hiến, Đại học Tôn Đức Thắng tại Thành phố Hồ Chí Minh.
 •  Thành viên của Ban biên tập tạp chí Khoa học Xã hội.
 • 1995 – 2000: Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Xã hội học và Phát triển của Viện Khoa học Xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh.Thành viên của Hội đồng Khoa học của Viện Khoa học Xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh. 
 • 1997 – 2001: Thành viên của Ban chủ nhiệm dự án nghiên cứu “Giảm nghèo trong trong quá trình đô thị hóa ở Thành phố Hồ Chí Minh” (Kết hợp với Hội đồng nghiên cứu Khoa học Xã hội Hoa Kỳ, được tài trợ bởi Ford Foundation).
 •  1995 – 1997: Chủ nhiệm dự án: “Mạng lưới xã hội của quá trình qui hoạch lại Thành phố Hồ Chí Minh (Dự án này là một bộ phận của Asian Urban Research Network – AURN).

 3. Công trình đã xuất bản
 1.  NGUYỄN QUANG VINH, NGUYỄN THẾ NGHĨA, MẠC ĐƯỜNG, Đô thị hóa và vấn đề giảm nghèo tại Thành phố Hồ Chí Minh: Lý luận và Thực tiễn, Nxb. Khoa học Xã hội, Hà Nội, 2004.
 2. JOERG WISCHERMANN, NGUYỄN QUANG VINH, “The Relationship between Civic and Governmental Organizations in Vietnam: Selected findings”, trong Getting Organized in Vietnam Moving in and around the Socialist State, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore, 2003, tr.185-233.
 3. TRỊNH DUY LUÂN, NGUYỄN QUANG VINH, Socio-Economic Impacts of “Doi Moi” on Urban Housing in Vietnam, Social Sciences Publishing House, Hanoi, 2001, 238 trang.
 4. NGUYỄN QUANG VINH và MICHAEL LEAF, “City Life in the Village of Ghosts: A case Study of Popular Housing in Hochiminh-City, Vietnam”, Habitat Intl., Volume 20, Số 20, 1996, tr.175-190.
 5. NGUYỄN QUANG VINH, “Social Implication of Hochiminh-City inner City Redevelopment Process”, Đại học British Columbia, Center for Human Settlements, Vancouver, 1996.
 6. NGUYỄN QUANG VINH, “Urban poverty alleviation – a dimensioin of sustainable development”, trong Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế Socio-economic aspects of environmental Management, Nha Trang, tháng 5 năm 1995.