Nghiệm thu các đề tài thuộc chương trình nghiên cứu “Liên kết vùng đô thị – trường hợp điển cứu Bình Dương – TP. Hồ Chí Minh – Đồng Nai”

0
559

Sau gần hai năm thực hiện, vào ngày 13/12/2022, Trường Đại học Thủ Dầu Một đã tổ chức nghiệm thu 5 đề tài thuộc chương trình nghiên cứu “Liên kết vùng đô thị – trường hợp điển cứu Bình Dương – TP. Hồ Chí Minh – Đồng Nai”. Các đề tài được nghiệm thu gồm có:

Đề tài 01: Liên kết vùng đô thị – Cơ sở lý luận và thực tiễn do PGS.TS. Tôn Nữ Quỳnh Trân – PGS.TS. Nguyễn Văn Hiệp đồng chủ nhiệm.

Đề tài 02: Nhận diện hiện trạng và nguồn lực của vùng liên kết đô thị Bình Dương – Thành phố Hồ Chí Minh – Đồng Nai do ThS. Lê Vy Hảo – ThS. Nguyễn Văn San đồng chủ nhiệm.

Đề tài 03: Vùng liên kết đô thị Bình Dương – Thành phố Hồ Chí Minh – Đồng Nai – Động lực phát triển do TS. Trương Hoàng Trương chủ nhiệm.

Đề tài 04: Vùng liên kết đô thị Bình Dương – Thành phố Hồ Chí Minh – Đồng Nai qua bản đồ thông tin địa lý do ThS. Phạm Đức Thịnh chủ nhiệm.

Đề tài 05: Những thách thức của vùng liên kết đô thị và xây dựng giải pháp thúc đẩy tính hiệu quả cho vùng liên kết đô thị Bình Dương – Thành phố Hồ Chí Minh – Đồng Nai do PGS.TS. Tôn Nữ Quỳnh Trân chủ nhiệm.

Tại buổi nghiệm thu, các thành viên hội đồng đã đưa ra nhiều nhận xét, góp ý tích cực đối với các đề tài. Theo ý kiến của hội đồng, các đề tài đã làm rõ được cơ sở lý luận, thực trạng, phân tích những thách thức, khó khăn và đánh giá, đưa giải pháp cho tình trạng liên kết đô thị tại Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai.

Theo hội đồng, đề tài cũng có cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu đa dạng khi không chỉ ứng dụng hệ thống thông tin địa lý – GIS vào trong nghiên cứu mà còn kết hợp các phương pháp nghiên cứu xã hội học (phương pháp định lượng), làm nổi bật kết quả nghiên cứu của các đề tài.

Trên cơ sở báo cáo tổng hợp của các đề tài, hội đồng nghiệm thu đánh giá cao kết quả đạt được của nhóm nghiên cứu và hội đồng nhất trí bỏ phiếu thông qua nghiệm thu đề tài.

Thay mặt nhóm nghiên cứu, PGS.TS. Tôn Nữ Quỳnh Trân tiếp thu các góp ý của các thành viên trong Hội đồng, sớm hoàn thiện báo cáo tổng hợp và biên tập, xuất bản thành sách để tăng giá trị khoa học, thực tiễn của các đề tài, đúng theo yêu cầu của Hội đồng nghiệm thu.