Thông báo dời ngày Lễ phát bằng tốt nghiệp

(V/v Dời ngày Lễ phát bằng Tốt nghiệp 2007 ĐH và 2008 CĐ)

Do chưa sắp xếp được phòng để tổ chức, nên buổi Lễ tốt nghiệp của Sinh viên hai khóa trên sẽ được tổ chức vào thời gian khác (thay vì 24/3/2012 như đã thông báo trước đây).

Thời gian và địa điểm Khoa sẽ thông báo sau.


TP. HCM, ngày 12 tháng 3 năm 2011

      P. Trưởng khoa

 

TS. Trương Hoàng Trương

новинки кинематографа
Машинная вышивка, программа для вышивания, Разработка макета в вышивальной программе, Авторский дизайн