Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học Quốc gia “20 năm đô thị hóa Nam Bộ – lý luận và thực tiễn”

0
1723
PGS.TS. Tôn Nữ Quỳnh Trân - Chủ nhiệm đề tài phát biểu trong hội thảo
PGS.TS. Tôn Nữ Quỳnh Trân - Chủ nhiệm đề tài phát biểu trong hội thảo "20 năm đô thị hoá Nam Bộ - Lý luận và thực tiễn"

(CEFURDS) – Ngày 19/01/2016, Hội đồng khoa học liên ngành Sử học, Khảo cổ học, Dân tộc học thuộc Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Nafosted) họp hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học “20 năm đô thị hóa Nam Bộ – lý luận và thực tiễn” do PGS.TS. Tôn Nữ Quỳnh Trân làm chủ nhiệm. Thành phần của hội đồng nghiệm thu gồm có Giáo sư Phan Huy Lê – chủ tịch Hội đồng, PGS.TS. Đoàn Minh Huấn, phản biện 1 kiêm thư ký, PGS.TS. Trần Đức Cường, phản biện 2 kiêm phó chủ tịch, cùng các thành viên khác trong hội đồng gồm PGS.TS Phạm Quang Hoan, PGS.TS Bùi Chí Hoàng, GS.TS Ngô Văn Lệ, PGS.TS Nguyễn Văn Mạnh, PGS.TS Lâm Bá Nam, PGS.TS Ngô Minh Oanh.


PGS.TS. Tôn Nữ Quỳnh Trân – Chủ nhiệm đề tài phát biểu trong hội thảo “20 năm đô thị hoá Nam Bộ – Lý luận và thực tiễn”

Đề tài “20 năm đô thị hóa Nam Bộ – lý luận và thực tiễn” có mục tiêu làm rõ con đường đô thị hóa tại vùng Nam Bộ, nắm bắt quy luật của sự phát triển này, tìm ra những vấn đề nảy sinh do tác động của đô thị hóa trong kinh tế, xã hội, văn hóa và môi trường. Một bức tranh tổng thể về lộ trình đô thị hóa tại Nam Bộ được xây dựng nên, trong đó có các thành tựu cùng các vấn đề của đô thị hóa và những nét đặc thù của hiện tượng đô thị hóa tại Nam Bộ.  Báo cáo tổng hợp của đề tài gồm 430 trang, ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, có 7 chương là nội dung cốt lõi của công trình, được thể hiện cụ thể như sau: chương 1 đề cập đến lý luận và quan điểm về đô thị và đô thị hóa; chương 2 trình bày bối cảnh đô thị hóa thế giới và đô thị hóa Việt Nam, làm tiền đề cho phần phân tích về toàn cảnh đô thị hóa Nam Bộ với ba trường hợp điển cứu ở chương 3; chương 4 là phần trình bày các chuyển động cơ bản của đô thị hóa Nam Bộ, các chuyển động này thể hiện ở cường độ mạnh qua hiện tượng đô thị hóa vùng ven tại Nam Bộ ở chương 5; chương 6 là những tác động của đô thị hóa về lĩnh vực xã hội, văn hóa và môi trường. Chương 7 là phần quy luật đô thị hóa Nam Bộ soi rọi với các lý thuyết, các quan điểm về đô thị và đô thị hóa qua thực tiễn của đô thị hóa Nam Bộ.

Trên cơ sở báo cáo tổng hợp của đề tài, hội đồng nghiệm thu đánh giá cao kết quả đạt được của nhóm nghiên cứu. Đề tài được thực hiện công phu, nghiêm túc, bám sát mục tiêu nghiên cứu. Sản phẩm đề tài đáp ứng được đầy đủ yêu cầu  đặt ra, có giá trị khoa học cao, đặc biệt phần điều tra và phân tích định lượng được thực hiện rất tốt. Hội đồng cũng khuyến nghị cần sửa chữa hoàn thiện một số nội dung sau: cần rút gọn Báo cáo Tổng hợp từ 430 trang xuống còn 300 – 350 trang, rút gọn lại chương 1 về “Đô thị hóa và đô thị – lý luận và quan điểm”, gia công phần định tính ở các chương sau….

Thay mặt nhóm nghiên cứu, PGS.TS. Tôn Nữ Quỳnh Trân tiếp thu các ý kiến đóng góp của Hội đồng, hoàn thiện báo cáo tổng hợp để kết quả nghiên cứu của đề tài được hoàn chỉnh, đúng theo yêu cầu của Hội đồng nghiệm thu.

CEFURDS