Nội dung hai Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị TP.HCM và thành lập thành phố Thủ Đức

0
1154