Phát triển không gian Sài Gòn – TP. Hồ Chí Minh qua bản đồ

0
1555

(CEFURDS) Sáng ngày 28 tháng 3 năm 2013, Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức nghiệm thu chính thức đề tài khoa học cấp thành phố “Phát triển không gian đô thị Sài Gòn – TP. Hồ Chí Minh thể hiện qua các bản đồ từ thế kỷ XVIII đến năm 2005”. Đề tài do PGS.TS. Tôn Nữ Quỳnh Trân làm chủ nhiệm.


Tham gia hội đồng nghiệm thu gồm có: TS. Lê Hữu Phước, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. HCM – Chủ tịch hội đồng; TS. Nguyễn Nhã, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam – Phản biện 1; TS. Vũ Xuân Cường, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường – Phản biện 2; TS. Lê Minh Vĩnh, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. HCM – Ủy viên; ThS. Bùi Hồng Sơn, Chi nhánh cục Công nghệ Thông tin tại TP. HCM, Bộ Tài nguyên và Môi trường – Ủy viên; ThS. Nguyễn Khắc Thanh, Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM – Ủy viên; TS. Trần Thị Thanh Thanh, Trường Đại học Sư phạm TP. HCM – Ủy viên; TS. Trương Trung Kiên, Sở Quy hoạch Kiến trúc TP. HCM – Ủy viên.

Nhìn chung, các thành viên của hội đồng nghiệm thu đều nhận định: Đề tài được thực hiện công phu, nghiêm túc, bám sát được mục tiêu nghiên cứu. Sản phẩm của đề tài đáp ứng được đầy đủ yêu cầu về số lượng và chất lượng, có giá trị nghiên cứu khoa học cao và là một ví dụ điển hình, một minh chứng rất hùng hồn về khả năng của bản đồ và việc sử dụng hiệu quả bản đồ trong nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu của đề tài phục vụhiệu quả cho công tác nghiên cứu chính sách phát triển và công tác đào tạo nghiên cứu khoa học. 

Vũ Ngọc Thành