Đánh giá kết quả thực hiện chủ trương giản dân ra bên ngoài nội thành hiện hữu và đề xuất các giải pháp thúc đẩy chính sách giản dân

0
1005
ISBN-10(13):      12345
Publisher:      Viện Kinh tế
Publication date:      2002
Number of pages:      99
Language:      Not specified