Trung Tâm Thủ Thiêm, Trung Tâm Sài Gòn, ngày 20.08.2018